Witamy w Gminie Grabowo
- kon_1.png     Urząd Gminy Grabowo
     Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
- kon_2.png     Tel.: 86 279 00 02, 86 279 00 21, 86 279 01 92
- kon_3.png     E-mail: sekretariat@grabowo.pl
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tablica ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA NIERUCHOMOŚĆ NR EW. 1 OBRĘB ROSOCHATE GM. GRABOWO


 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie 
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

zobacz rozporządzenie.pdf

 


Uzupełnienie do zaproszenia MP.7234.1.2017

 Grabowo, dnia 01.03.2017

MP.7234.1.2017UZUPEŁNIENIE DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 27.02.2017 R.

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Grabowo

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

Tel. 086 279 00 21, fax. 086 2790021 w. (35 lub 43)

e-mail: sekretariat@grabowo.pl

Uzupełnienie dotyczy zaproszenia do składania ofert p.n.:

Dostawa mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 na teren dróg będących w posiadaniu Gminy Grabowo”Uzupełnienie zaproszenia do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego z dn. 27.02.2017 r. jest określone w następujący sposób:Pkt. 1, ppkt. 1, otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 wg. Normy PN-EN 13242, o minimalnym stopniu przekruszenia C50/10, na teren dróg będących w posiadaniu Gminy Grabowo - do remontu nawierzchni dróg będących w posiadaniu Gminy Grabowo, na terenie Gm. Grabowo – frakcja 0 -31,5 w ilości do 2400 ton.”

 Pkt. 4, otrzymuje następujące brzmienie:

 „Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 • wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do zaproszenia,

 • inne dokumenty …............................................................................”

Pozostała treść zaproszenia do składania ofert nie ulega zmianie. Wójt Gminy

mgr Andrzej Piętka


 

 

Zaproszenie do składania ofert

 Grabowo, dnia 27.02.2017

MP.7234.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Grabowo

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

Tel. 086 279 00 21, fax. 086 2790021 w. (35 lub 43)

e-mail: sekretariat@grabowo.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.:

Dostawa mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 na teren dróg będących w posiadaniu Gminy Grabowo”

Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/robota budowlana*)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 wg. Normy PN-EN 13242 na teren dróg będących w posiadaniu Gminy Grabowo - do remontu nawierzchni dróg będących w posiadaniu Gminy Grabowo, na terenie Gm. Grabowo – frakcja 0 -31,5 w ilości do 2400 ton.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego (tj. do zmniejszenia zamawianej ilości ton w/w mieszanki kruszywa) i nie może być obciążony żadnymi kosztami z tytułu niewykorzystania ilości zamówionego kruszywa.

- kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut itp.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego kruszywa. W przypadku dowozu kruszywa niespełniającego określonych norm (frakcji) oraz zawierających elementy szkodliwe i niebezpieczne Wykonawca na własny koszt usunie wysypane kruszywo z drogi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dostarczy na własny koszt kruszywo spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.

- dostawa kruszywa na terenie Gminy Grabowo odbywać się będzie sukcesywnie wg zapotrzebowania zgłaszanego przez pracownika Zamawiającego i w miejsca wskazane przez Niego. Wymagane jest, aby transport i rozładunek odbywał się środkiem transportu o tonażu nie mniejszym niż 25 ton z możliwością bocznego lub tylnego wywrotu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie dostarczonych na wskazane miejsca ilości kruszywa.

- rozładunek następować będzie w różnych punktach wskazanych przez pracownika Zamawiającego. Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości i wagi dostarczanego kruszywa, na każde jego żądanie.

2) Wymagania Zamawiającego stawiane Wykonawcy:

- należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, pok. Nr 2, telefonicznie pod numerem tel. 086 279 00 21 wew. 35 lub 43. lub drogą elektroniczną.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Mariusz Andrzejczyk.

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy - sukcesywnie etapami, w terminach, ilościach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia,

 • parafowany projekt umowy.

 • inne dokumenty: …………………………………………………………………….

Dodatkowe oferent może złożyć dokumenty które uzna za przydatne w ocenie oferty (np. listy referencyjne, opinie, przyznane nagrody i wyróżnienia na targach handlowych, opinie techniczne itp.).

Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oferentów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub nie spełnili innych wymagań określonych w zaproszeniu.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się następującym kryteriami:

 1. Cena brutto łącznie z kosztami transportu.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w niniejszej zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ofert.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo pokój nr 11. Osobiście, pocztą, lub faxem na numer 086 2790021 albo e-mailem na
adres: sekretariat@grabowo.pl

Termin składania ofert upływa dnia: 03.03.2017 r.

W przypadku składania oferty osobiście lub pocztą zamknięta koperta zawierająca dokumenty oferenta powinna być oznaczona nazwą: „Dostawa mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 na teren dróg będących w posiadaniu Gminy Grabowo”.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej)

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

*- niepotrzebne skreślić

Załączniki:

- Formularz oferty,

Zastępca Wójta Gminy

mgr Marek Cwalina


 

Załącznik

do zaproszenia do składania ofert znak MP.7234.1.2017

z dnia 27.02.2017 r.

…………………………………………

(nazwa wykonawcy)

…………………………………………

…………………………………………

(adres)

Gmina Grabowo

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

OFERTA

dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia p.n: „Dostawa mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 na teren dróg będących w posiadaniu Gminy Grabowo”oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za 1 tonę kruszywa łącznie z załadunkiem, transportem i rozładunkiem:

Lp

Rodzaj

materiału

Jednostka

Ilość

Cena jednostkowa

bez podatku

Wartość bez podatku

kol 4 x kol 5

Podatek

VAT

 zł

Wartość brutto

 zł

kol 6 + kol 7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

mieszanka kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 wg. Normy PN-EN 13242

tona

2400

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

 2. Oświadczamy, że spełniamy wymogi określone w zaproszeniu oraz art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych., oraz nie podlegamy wykluczeniu.

 3. Inne ustalenia:

 1. …………………………………………………………………………………..,

 2. …………………………………………………………………………………...,

 3. ……………………………………………………………………………………

 

( data i podpis/pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)


 

OGŁOSZENIE O II-GIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

 

Wójt Gminy Grabowo

Zgodnie z art. 28, art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobuprzeprowadzaniaprzetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącychwłasność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. z 2014 r. poz.1490)ogłasza:

II przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Grabowo posiadających gospodarstwo rolne z siedzibą na terenie Gminy Grabowo w celu powiększenia gospodarstw rolnych na:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną, dz. nr ew. 75/1 o pow. 0,5611 ha i nr ew. 75/2 o pow. 0,1856 ha, obręb Ciemianka stanowiących nieużytek (N), KW nr LM1L/00033484/6 – nieruchomość nieobciążona. Cena wywoławcza w wys. 11784,60 zł., wadium w wys. 600,00 zł, płatne w pieniądzu;

2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną, dz. nr ew. 149, obręb Ciemianka, o pow. 0,2320 ha, w tym stanowiącej użytek rolny – pastwiska trwałe (PsV), KW nr LM1L/00033484/6 – nieruch. nieobciążona. Cena wywoławcza w wys. 4932,00 zł., wadium w wys. 300,00 zł, płatne w pieniądzu;

3. Nieruchomość gruntową niezabudowaną, dz. nr ew. 92, obręb Ciemianka, o pow. 0,2800 ha, stanowiącej nieużytek (N), KW nr LM1L/00033484/6 – nieruch. nieobciążona. Cena wywoławcza w wys. 3738,00 zł., wadium w wys. 300,00 zł, płatne w pieniądzu;

4. Nieruchomość gruntową, dz. nr ew. 91, obręb Ciemianka, o pow. 0,0900 ha, stanowiącej użytek rolny pastwisko trwałe (PsIV), KW nr LM1L/00033484/6 – nieruch. nieobciążona. Cena wywoławcza w wys. 1710,00 zł., wadium w wys. 200,00 zł, płatne w pieniądzu;

5. Nieruchomość gruntową niezabudowaną, dz. nr ew. 103, obręb Ciemianka, o pow. 0,0500 ha, w tym stanowiącej użytek rolny – pastwiska trwałe (PsV), KW nr LM1L/00033484/6 – nieruch. nieobciążona. Cena wywoławcza w wys. 1062,00 zł., wadium w wys. 200,00 zł, płatne w pieniądzu.

W/w nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, księgi wieczyste dla w/w nieruchomości są prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.

6. Przetarg odbędzie się:

1) w dniu 02.03.2017 r.;

- o godz. 9.00, na nier. - dz. nr ew. 75/1 i 75/2, obręb Ciemianka,

- o godz. 10.00, na nier. - dz. nr ew. 149, obręb Ciemianka;

- o godz. 11.00, na nier. - dz. nr ew. 92, obręb Ciemianka,

- o godz. 13.00, na nier. - dz. nr ew. 91, obręb Ciemianka,

- o godz. 14.00, na nier. - dz. nr ew. 103, obręb Ciemianka.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo.

7. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wpłacenie wadium/ów w pieniądzu PLN, które należy wpłacić do dnia 24.02.2017 r. na konto bankowe Urzędu Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo: BS Kolno o/Grabowo nr 74 8754 0004 0390 0042 2000 0070 wpisując w tytule zapłaty, np. „kupno dz. 75/1 i 75/2 Ciemianka”, „kupno dz. 149 Ciemianka”, „kupno dz. 92 Ciemianka”, „kupno dz. 91 Ciemianka”, „kupno dz. 103 Ciemianka”.

1a) Za datę wpłaty wadium/ów uznaje się datę wpływu poszczególnych kwot na wskazanym w ogłoszeniu koncie. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Złożenie pisemnego zgłoszenia o zamiarze uczestnictwa w wybranym przetargu/ach do dnia 24.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grabowo, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium/ów i oświadczeniem o stałym pobycie na terenie Gminy Grabowo oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego (z podaniem nr gospodarstwa) z siedzibą na terenie Gminy Grabowo.

 2. W dniu przetargu okazanie dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.

I przetarg na w/w nieruchomości odbył się dn. 23.11.2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Tutejszy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Protokół z przetargu stanowi podstawę do sporządzenia aktu notarialnego. Przyszły nabywca w/w nieruchomości będzie zobowiązany do pokrycia kosztów aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grabowo, sołectwa Ciemianka, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Grabowo, BIP Urzędu Gminy Grabowo.

Kontakt; Urząd Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo, tel./fax 86 279 00 21 wew. 43, e-mail sekretariat@grabowo.pl, lub ma.urzad@grabowo.pl, osoba udzielająca szczegółowych informacji o przetargu - podinsp. mgr inż. Mariusz Andrzejczyk.

Wójt Gminy Grabowo

mgr Andrzej Piętka

 

treść ogłoszenia.doc

 

ZARZĄDZENIE NR 183/17 WÓJTA GMINY GRABOWO z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu zmian poprzez wprowadzenie zadań do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2015-2020

Treść zarządzenia.pdf

 

 

OGŁOSZENIE O I-WSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Wójt Gminy Grabowo

Zgodnie z art. 28, art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i R. R. M. z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobuprzeprowadzaniaprzetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącychwłasność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108)ogłasza:

Zobacz treść ogłoszenia.doc

 


Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Grabowo zgodnie z art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grabowie wywieszony został w dniu 12.04.2016 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego (do stałych mieszkańców Gminy Grabowo i prowadzących gospodarstwo rolne z siedzibą na terenie Gminy Grabowo), nr ew. 95, nr ew. 43 i nr ew. 107 obręb Surały. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Grabowo, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo pok. Nr 2, pod. nr. Tel. 862790021 wew. 43 lub drogą elektroniczną adres sekretariat@grabowo.pl.

Wójt Gminy Grabowo,

mgr Andrzej Piętka. 

 

 


 

Andrzej Kaliściak
Urząd Gminy Grabowo,
ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
tel.: 86 27 90 021, email: uggrabowo@interia.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8