Witamy w Gminie Grabowo
- kon_1.png     Urząd Gminy Grabowo
     Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
- kon_2.png     Tel.: 86 279 00 02, 86 279 00 21, 86 279 01 92
- kon_3.png     E-mail: sekretariat@grabowo.pl
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie

 

Nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie

Adres: Grabowo, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo

Kierownik: Zofia Sowul

tel./ fax.: 086-2790021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie jest gminną jednostką organizacyjną i aktualnie działa na podstawie uchwały Nr XVIII/114/17 Rady Gminy Grabowo z dnia 31.03.2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie.

Do zakresu działań Ośrodka należy realizacja zadań statutowych należących do właściwości gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

Pomoc Społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 przy uwzględnieniu kryterium dochodowego z art. 8. Ustawy o pomocy społecznej.

Art. 7 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. Ubóstwa

 2. Sieroctwa

 3. Bezdomności

 4. Bezrobocia

 5. Niepełnosprawności

 6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby

 7. Przemocy w rodzinie

 8. Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

 9. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 10. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 11. Trudności w integracji cudzoziemców, które otrzymały status uchodźcy

 12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 13. Alkoholizmu lub narkomanii

 14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Art.8.1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41,78 i 91, przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł. zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”

 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł. zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.

 3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”;

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 2 - 14 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Do dochodów nie wlicza się: 

 • zasiłku celowego

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego

 • wartości świadczeń w naturze

 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty

 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społeczne użytecznych 

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (DZ. U. z 2016r. poz. 195)

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka ( Dz. U. z 2014r. poz. 1187, z 2015r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

 

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 
W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej przez
rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Natomiast za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego, emerytalnego, rentowych i chorobowego oraz o kwotę wysokości alimentów świadczonych na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz wartości świadczeń w naturze.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

 

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

 

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

  

Złożenie wniosku

 

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie gminy Grabowo, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

 

Wywiad środowiskowy

 

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją ze świadczeń z pomocy społecznej.
Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

 Wydanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie.

Realizacja świadczeń

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w kasie Banku Spółdzielczego w Grabowie, w terminach określonych w decyzji bądź przelewów na konto osobiste.

 

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.

 

Odwołania od decyzji OPS

 

Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie przez tutejszy OPS. Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

 

Ogólne zasady przyznawania świadczeń rodzinnych.odt

Ogólne zasady przyznawania świadczeń rodzinnych.doc

Informacje świdczenia Rodzina 500+.odt

Informacje świdczenia Rodzina 500+.doc

Wniosek-o-ustalenie-prawa-do-św-wychowawczego.pdf

Oświadczenie-o-dochodach.pdf

Oświadczenie-o-zryczałtowanym-podatku-dochodowym.pdf

Oświadczenie-o-wielkości-gospodarstwa-rolnego.pdf

Zespół interdyscyplinarny.doc

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH.docx

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy.docx

Świadczenia alimentacyjne.doc

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują.docx

Dłużnik Alimentacyjny.docx

Akty prawne.docx

Urząd Gminy Grabowo,
ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
tel.: 86 27 90 021, email: uggrabowo@interia.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8